Skip to this view's content

O Cyfrowej Akademii

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE1. Portal Internetowy Cyfrowa Akademia, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę NebulaX Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 40/112 (02-679 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498283, REGON 147096836, kapitał zakładowy 5000,00 zł (wpłacony w całości), zwaną dalej Usługodawcą lub Cyfrowa Akademia.2. Portal Internetowy Cyfrowa Akademia działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.3. W ramach Portalu Internetowego Cyfrowa Akademia działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi w domenie internetowej www.cyfrowaakademia.pl i jej subdomenach.4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Cyfrowa Akademia poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Cyfrowa Akademia. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Cyfrowa Akademia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym Cyfrowa Akademia.7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Cyfrowa Akademia, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Cyfrowa Akademia Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.II. DEFINICJE1. Portal Internetowy Cyfrowa Akademia - zorganizowana platforma internetowa oraz system zarządzania nauczaniem składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będącą własnością spółki NebulaX Sp. z o. o. i dostępną pod adresem www.cyfrowaakademia.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują spółce NebulaX Sp. z o. o.2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Cyfrowa Akademia oraz Usług dostępnych w Portalu Cyfrowa Akademia.3. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu Cyfrowa Akademia serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują spółce NebulaX Sp. z o. o.4. Partner - każdy podmiot współpracujący ze spółką NebulaX Sp. z o. o. na podstawie stosownej umowy.5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Cyfrowa Akademia, umożliwiające w szczególności:a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Cyfrowa Akademia lub Partnerów,b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;6. Kursy – zajęcia dydaktyczne prowadzone przy wykorzystaniu technologii internetowych, przygotowane przez spółkę NebulaX Sp. z o. o. lub partnerów, w szczególności:a) bezpłatne i otwarte kursyb) płatne i weryfikowane kursy7. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne, testy, skrypty itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.8. Certyfikat Ukończenia Kursu – oficjalny certyfikat potwierdzający opanowanie materiałów oraz ukończenie kursu, wydawany wspólnie przez spółkę NebulaX Sp. z o. o. oraz jednego lub kilku partnerów.III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU CYFROWA AKADEMIA1. W ramach Portalu Cyfrowa Akademia Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu Cyfrowa Akademia;b) brać udział w bezpłatnych i otwartych kursach internetowych prowadzonych na stronie Portalu Cyfrowa Akademia;c) brać udział w płatnych i weryfikowanych kursach, pod warunkiem uiszczenia obowiązującej opłaty;d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;e) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach forów dyskusyjnych.;2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Cyfrowa Akademia odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Cyfrowa Akademia dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu Cyfrowa Akademia w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Cyfrowa Akademia dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu Cyfrowa Akademia.4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 podpunkt b niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usług w Portalu Cyfrowa Akademia jest bezpłatne.6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt 7 poniżej.7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Cyfrowa Akademia treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Cyfrowa Akademia i prezentowanych w nim Materiałów.8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Cyfrowa Akademia prosimy kierować na adres: kontakt@nebulax.plIV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA1. Portal Cyfrowa Akademia oraz Materiały w nim zawarte, w tym znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Cyfrowa Akademia, materiały dydaktyczne, wideo-wykłady, skrypty oraz kursy należące do spółki NebulaX Sp. Z o. o., podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. Z późn. zm.).2. Prawa do znaków towarowych, baz danych, materiałów dydaktycznych, wideo-wykładów, skryptów oraz kursów udostępnionych w Portalu Cyfrowa Akademia przysługują Usługodawcy lub partnerom. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują partnerom Usługodawca prezentuje w Portalu Cyfrowa Akademia, znaki towarowe, bazy danych, materiały dydaktyczne, wideo-wykłady, skrypty oraz kursy na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Cyfrowa Akademia Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Cyfrowa Akademia oraz u baz danych, materiałów dydaktycznych, wideo-wykładów, skryptów oraz kursów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Cyfrowa Akademia lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Cyfrowa Akademia lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części.5. Zamieszczając Materiały w Portalu Cyfrowa Akademia Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu Cyfrowa Akademia i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.6. W przypadku gdy materiały są oznaczone logiem Creative Commons, materiały te są dostępne w ramach wybranej licencji Creative Commons. http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU CYFROWA AKADEMIA1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Cyfrowa Akademia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu Cyfrowa Akademia.2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Cyfrowa Akademia Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Cyfrowa Akademia treści o charakterze bezprawnym.VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Cyfrowa Akademia, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Cyfrowa Akademia przez Użytkowników;c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Cyfrowa Akademia, ani zaskutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu Cyfrowa Akademia;f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Cyfrowa Akademia w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU CYFROWA AKADEMIA1. Do korzystania z Usług w Portalu Cyfrowa Akademia niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome wersja 33.0.1750.117 lub wyższej).2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.VIII. DANE OSOBOWE1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Cyfrowa Akademia Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Cyfrowa Akademia. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka NebulaX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 40/112, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres NebulaX Sp. z o. o., ul. Modzelewskiego 40/112, 02- 679 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: kontakt@nebulax.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Cyfrowa Akademia przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Cyfrowa Akademia.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@nebulax.pl lub listownie na adres: NebulaX Sp. z o. o., ul. Modzelewskiego 40/112, 02- 679 Warszawa.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu Cyfrowa Akademia wraz z informacją o ich dokonaniu.2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Cyfrowa Akademia po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu Cyfrowa Akademia.3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu Cyfrowa Akademia.4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu, Usługodawca - w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.