Skip to this view's content

Trygonometria. Planimetria. Geometria.

O kursie

Trygonometria powstała i rozwinęła się, ponieważ była potrzebna do pomiarów powierzchni Ziemi oraz w żegludze morskiej. Wykorzystywano ją do określania położenia jednostek morskich i ustalania ich drogi na podstawie położenia ciał niebieskich. Służyła astronomom do wyznaczania orbit planet i tworzenia modeli ich ruchów. Dzięki trygonometrii możemy obliczyć wiele wielkości, które są trudne do zmierzenia w inny, bezpośredni sposób. Geometria bada figury geometryczne i zależności między nimi, a przecież wokół nas pełno jest figur geometrycznych. Wciąż wznosimy różne budowle, liczymy pola powierzchni czy objętości, porównujemy lub szukamy kątów. Planimetria zajmuje się z kolei właściwościami figur płaskich.

Podczas kursu omówimy m.in.:

 • twierdzenie Pitagorasa;
 • funkcje trygonometryczne;
 • klasyfikację figur.

Przed przystąpieniem do kursu przypomnij sobie:

 • Podstawowe figury geometryczne, ich cechy, wzory na obwody i pola figur płaskich.
 • Co to jest kąt i jakie rodzaje kątów wyróżniamy? Jaka jest suma miar kątów w trójkątach i czworokątach?
 • Czym są: koło, okrąg, promień, średnica, cięciwa, okręgi wpisane i opisane na figurach płaskich?
 • Co to znaczy, że proste są prostopadłe lub równoległe?
 • Czym są: oś symetrii i środek symetrii oraz figury osiowo- lub środkowosymetryczne?

Zagadnienia

  Moduł 1: Twierdzenie Pitagorasa. Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym
 • Twierdzenie Pitagorasa;
 • Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym;
 • Wartości funkcji trygonometrycznych podstawowych kątów.
  Moduł 2: Zależności trygonometryczne
 • Związki między funkcjami trygonometrycznymi;
 • Tożsamości trygonometryczne.
  Moduł 3: Figury płaskie: kąty, trójkąty, czworokąty
 • Klasyfikacja kątów;
 • Figury geometryczne;
 • Klasyfikacja trójkątów;
 • Pojęcia: wysokość, dwusieczna, symetralna, środkowa.
  Moduł 4: Figury płaskie: okręgi wpisane i opisane. Kąty w okręgach
 • Okręgi wpisane i opisane. Znajdowanie środka okręgu wpisanego i opisanego;
 • Kąty w okręgu;
 • Okręgi w wielokątach foremnych.
  Moduł 5: Figury płaskie: okrąg i koło. Symetrie, przystawanie, podobieństwo oraz skala
 • Okrąg i koło;
 • Symetrie;
 • Przystawanie i podobieństwo;
 • Skala podobieństwa figur.

Pracownicy naukowi i dydaktyczni

Course Staff Image #2

Ireneusz Krysowaty

Asystent naukowo-dydaktyczny w pionie rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej. Zajmuje się m.in. wsparciem procesu komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych uczelni. Prowadzi zajęcia z zakresu diagnostyki technicznej oraz układów elektronicznych. W obszarze bliskich zainteresowań pozostają: systemy biometrycznej autentykacji oraz systemy technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia.

Course Staff Image #1

Paweł Niedziejko

Kierownik działu informatyki Wojskowej Akademii Technicznej. Wieloletni wykładowca WAT w obszarze m.in. BMS, data center, zasilania gwarantowanego, interfejsów pomiarowych i protokołów komunikacyjnych. Specjalista w zakresie systemów i sieci oraz bezpieczeństwa IT.

Course Staff Image #2

Joanna Ponikowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych Studiów Matematycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Założycielka i od ponad 5 lat właścicielka firmy edukacyjnej EDUCHATA, zajmującej się kształceniem pozalekcyjnym uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych. Dzięki wieloletniej praktyce zna bieżące wymogi edukacyjne i standardy obowiązujące na egzaminach. Przygotowanie pedagogiczne zdobyte w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego sprawia, że posiada odpowiednie podejście do uczniów, wie, jak postępować z osobami z trudnościami w nauce, oraz jak dostosować metody i zakres materiału do ich możliwości.

Course Staff Image #2

dr inż. Piotr Sprawka

Adiunkt oraz Kierownik Zespołu Analiz i Ekspertyz Wojskowej Akademii Technicznej. W jego obszarze zainteresowań jest zastosowanie nauk ścisłych w rzeczywistych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Jest wykładowcą prowadzącym między innymi wykłady z Mechaniki i Budowy Maszyn, Podstaw Mechatroniki, Wyposażenia elektrycznego i elektronicznego maszyn inżynieryjnych. Jest autorem i współautorem ponad kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru zastosowania teorii w konstrukcji maszyn i urządzeń, oraz współautorem dwóch podręczników akademickich. Od 2014 jest Sekretarzem Rady Naukowo Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Course Staff Image #2

dr inż. Piotr Ostrowski

Adiunkt oraz Główny specjalista ds. energetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Sekretarz komitetu technicznego Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej IEC TC 27. Specjalista w zakresie elektroenergetyki, modelowania fizycznych pól sprzężonych metodą elementu skończonego, przemian elektrotermicznych. W sferze zamiłowań pozostają systemy energetyki odnawialnej, systemy energetyki rozproszonej, automatyka i sterowanie, maszyny elektryczne i transformatory oraz ochrona energetycznej infrastruktury krytycznej.

 1. Numer kursu

  WAT004
 2. Początek zajęć

  01.01.2018