Skip to this view's content

Funkcja kwadratowa, wymierna, wykładnicza

O kursie

Funkcję kwadratową wykorzystuje się m.in. do obliczania przychodu, kosztu i zysku oraz popytu i podaży. Funkcja wykładnicza ma szerokie zastosowanie w naukach przyrodniczych i demografii, pozwala analizować np. rozchodzenie się fal dźwiękowych czy sejsmicznych. Dzięki znajomości różnych funkcji możemy rozwiązywać problemy, które napotkamy w codziennej pracy.

Podczas kursu omówimy m.in.:

 • właśności funkcji kwadratowej, wymiernej i wykładniczej;
 • zagadnienia proporcjonalności prostej i odwrotnej.

Przed przystąpieniem do kursu przypomnij sobie:

 • Czym jest wektor? (Jeśli nie spotkałeś się z tym pojęciem na lekcjach matematyki, spróbuj przypomnieć sobie podstawowe informacje dotyczące wektora z lekcji fizyki).
 • Jakie znasz zbiory (liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste), jak się oznacza zbiory, przedziały, jakie nawiasy i litery stosujemy w jakich sytuacjach (przedział otwarty, domknięty itd.)?
 • W jakich jednostkach liczymy prędkość, drogę i czas, jak się te jednostki przelicza oraz jaka zależność (wzór) łączy te trzy wielkości? (W razie potrzeby sięgnij pamięcią do lekcji fizyki).
 • Jak rozwiązywać zadania z treścią za pomocą „proporcji”, czyli metody „na krzyż”?

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KURSU ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KURSEM "POJĘCIE FUNKCJI I FUNKCJA LINIOWA"

Zagadnienia

  Moduł 1: Funkcja kwadratowa
 • Postać ogólna oraz wykres funkcji kwadratowej;
 • Wpływ współczynników i wyróżnika funkcji kwadratowej na wygląd paraboli;
 • Wyróżnik trójmianu kwadratowego oraz miejsca zerowe funkcji;
 • Wierzchołek paraboli a przesuwanie wykresu funkcji;
 • Postać kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej.
  Moduł 2: Równania i nierówności kwadratowe. Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym
 • Najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale;
 • Rodzaje równań kwadratowych i pojęcie pierwiastka równania kwadratowego;
 • Nierówności kwadratowe;
 • Zadania z treścią, które rozwiązujemy przy pomocy równań kwadratowych.
  Moduł 3: Funkcje i wyrażenia wymierne i wielomianowe. Funkcje wykładnicze. Proporcjonalność prosta i odwrotna
 • Funkcja wymierna – dziedzina, wzór i wykres;
 • Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne;
 • Równania i wyrażenia wymierne i wielomianowe;
 • Funkcja wykładnicza – wykres i własności.

Pracownicy naukowi i dydaktyczni

Course Staff Image #2

Ireneusz Krysowaty

Asystent naukowo-dydaktyczny w pionie rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej. Zajmuje się m.in. wsparciem procesu komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych uczelni. Prowadzi zajęcia z zakresu diagnostyki technicznej oraz układów elektronicznych. W obszarze bliskich zainteresowań pozostają: systemy biometrycznej autentykacji oraz systemy technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia.

Course Staff Image #1

Paweł Niedziejko

Kierownik działu informatyki Wojskowej Akademii Technicznej. Wieloletni wykładowca WAT w obszarze m.in. BMS, data center, zasilania gwarantowanego, interfejsów pomiarowych i protokołów komunikacyjnych. Specjalista w zakresie systemów i sieci oraz bezpieczeństwa IT.

Course Staff Image #2

Joanna Ponikowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych Studiów Matematycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Założycielka i od ponad 5 lat właścicielka firmy edukacyjnej EDUCHATA, zajmującej się kształceniem pozalekcyjnym uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych. Dzięki wieloletniej praktyce zna bieżące wymogi edukacyjne i standardy obowiązujące na egzaminach. Przygotowanie pedagogiczne zdobyte w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego sprawia, że posiada odpowiednie podejście do uczniów, wie, jak postępować z osobami z trudnościami w nauce, oraz jak dostosować metody i zakres materiału do ich możliwości.

Course Staff Image #2

dr inż. Piotr Sprawka

Adiunkt oraz Kierownik Zespołu Analiz i Ekspertyz Wojskowej Akademii Technicznej. W jego obszarze zainteresowań jest zastosowanie nauk ścisłych w rzeczywistych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Jest wykładowcą prowadzącym między innymi wykłady z Mechaniki i Budowy Maszyn, Podstaw Mechatroniki, Wyposażenia elektrycznego i elektronicznego maszyn inżynieryjnych. Jest autorem i współautorem ponad kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru zastosowania teorii w konstrukcji maszyn i urządzeń, oraz współautorem dwóch podręczników akademickich. Od 2014 jest Sekretarzem Rady Naukowo Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Course Staff Image #2

dr inż. Piotr Ostrowski

Adiunkt oraz Główny specjalista ds. energetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Sekretarz komitetu technicznego Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej IEC TC 27. Specjalista w zakresie elektroenergetyki, modelowania fizycznych pól sprzężonych metodą elementu skończonego, przemian elektrotermicznych. W sferze zamiłowań pozostają systemy energetyki odnawialnej, systemy energetyki rozproszonej, automatyka i sterowanie, maszyny elektryczne i transformatory oraz ochrona energetycznej infrastruktury krytycznej.

 1. Numer kursu

  WAT003
 2. Początek zajęć

  01.01.2018