Skip to this view's content

Opis kursu

Na tym kursie poznasz najważniesze wynalazki, które zmieniły świat. Wszystkie z nich, aby działać potrzebują energii. Energię wytworzyć można jedynie przez anihilację masy - to własnie dzieje się podczas reakcji jądrowych wewnątrz Słońca. Zakłady takie jak elektrownia zmieniają tylko jedną formę energii w drugą. Gdy dostaniesz już energię elektryczną w formie iskry, zapali Ci się nad głową żarówka i może też zostaniesz wynalazcą. Musisz jednak najpierw dużo się nauczyć, a proces ten zaczniesz od nauczenia się, jak przebiega proces uczenia się.

Wymagania wstępne

Kurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich dorosłych zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

Autorzy kursu

Leszek Chmielewski

dr hab. prof. SGGW Leszek Chmielewski

Prodziekan ds. nauki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki SGGW.

Arkadiusz Orłowski

dr hab. prof. SGGW Arkadiusz Orłowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1987), doktorat na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1992), stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskany w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Pracował - jako stypendysta Max-Planck-Gessellschaft - na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (1992-1994) i - jako visiting scholar - na Harvard University (1996). Odbył także liczne wizyty naukowo- badawcze w ośrodkach zagranicznych (Cambridge, Oxford, Garching, Ulm, Grenoble, Amsterdam, Palermo). Wykładał w: Szkole Nauk Ścisłych PAN, Społecznej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej PAN, Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wyższej Szkole Agrobiznesu. Opublikował ponad 50 oryginalnych prac twórczych, większość z nich w anglojęzycznych czasopismach naukowych o światowym zasięgu i wygłosił ponad 100 prezentacji na sympozjach, konferencjach i warsztatach międzynarodowych. Dużo czasu poświęca na popularyzację nauki w prasie, radio i telewizji. Główne zainteresowania naukowe to informatyka stosowana, informatyka kwantowa, fizyka teoretyczna, ekonofizyka, kryptologia, statystyka, metody informatyczne i matematyczne w naukach ekonomicznych i społecznych. Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW oraz dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW.

Zbigniew Rusinowski

dr Zbigniew Rusinowski

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ogrodnictwo i Szkoły Głównej Handlowej zarządzanie, ukończył dwa podyplomowe studia pedagogiczne i jedno z metod statystycznych Instytutu PAN. Uzyskał „Indeks na studia”, jako laureat olimpiady przedmiotowej w zakresie nauk rolniczych, laureat wydziałowego konkursu prac magisterskich, obronił doktorat z zakresu genetyki i biotechnologii. Autor programów przedmiotów akademickich z zakresu genetyki, ochrony przyrody, statystyki i systemów informatycznych. W czasie pracy na WOBiAK SGGW początkowo nieformalny mentor grupy zainteresowanych e-learningiem nauczycieli akademickich, dążący do stworzenia na Wydziale kaskadowego systemu doskonalenia warsztatu dydaktycznego w zakresie efektywnego wykorzystania technologii w procesie kształcenia, a następnie pełnomocnik dziekana. Autor licznych publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach, promotor prac dyplomowych z zakresu marketingu, ochrony przyrody i genetyki. Poza zainteresowaniami naukowymi posiada doświadczenie zawodowe pracując, jako informatyk i specjalista w dziedzinie marketingu internetowego a następnie właściciel firmy branży e-handlu i e-marketingu. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji branżowych. Prywatnie „fan” nowych technologii i podróży, wieloletni prezes a następnie opiekun studenckiego klubu podróżniczego „SKP4”, uprawia turystykę górską, rowerową i narciarską. Aktywny sportowo od wielu lat bierze udział w narciarskich maratonach biegowych.

Często zadawane pytania

Jakie wątki tematyczne i tematy zajęć obejmuje ten kurs?

Kurs składa się z czterech lekcji:

  1. Wynalazki, które zmieniły świat
  2. Energia - od słońca do żarówki
  3. Światło i obraz
  4. Uczenie się

Jaki jest cel kształcenia na tym kursie?

Ogólnym celem kształcenia jest rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów.

Jakie treści nauczania są przekazywane na tym kursie?

Treści nauczania obejmują prezentację najważniejszych praktycznych osiągnięć nauki.

  1. Numer kursu

    PRZYRODA2
  2. Początek zajęć

    15.02.2016