Skip to this view's content

Opis kursu

Na tym kursie poznasz historię wielkich rewolucjonistów nauki, którzy nie zawsze dobrze uczyli się w szkole. Zobaczysz jak dokonywali swoich odkryć siedząc w wannie pod jabłonią i nie tylko. Nauczysz stosować się stawiać hipotezy i weryfikować je za pomocą eksperymentów, co pozwoli Ci stać się w przyszłości jednym z nich. Zrozumiesz najnowsze teorie naukowe, które być może kiedyś obalisz lub uogólnisz.

Wymagania wstępne

Kurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich dorosłych zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

Autorzy kursu

Luiza Ochnio

dr Luiza Ochnio

Adiunkt, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki SGGW.

Arkadiusz Orłowski

dr hab. prof. SGGW Arkadiusz Orłowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1987), doktorat na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1992), stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskany w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Pracował - jako stypendysta Max-Planck-Gessellschaft - na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (1992-1994) i - jako visiting scholar - na Harvard University (1996). Odbył także liczne wizyty naukowo- badawcze w ośrodkach zagranicznych (Cambridge, Oxford, Garching, Ulm, Grenoble, Amsterdam, Palermo). Wykładał w: Szkole Nauk Ścisłych PAN, Społecznej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej PAN, Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wyższej Szkole Agrobiznesu. Opublikował ponad 50 oryginalnych prac twórczych, większość z nich w anglojęzycznych czasopismach naukowych o światowym zasięgu i wygłosił ponad 100 prezentacji na sympozjach, konferencjach i warsztatach międzynarodowych. Dużo czasu poświęca na popularyzację nauki w prasie, radio i telewizji. Główne zainteresowania naukowe to informatyka stosowana, informatyka kwantowa, fizyka teoretyczna, ekonofizyka, kryptologia, statystyka, metody informatyczne i matematyczne w naukach ekonomicznych i społecznych. Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW oraz dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW.

Marian Rusek

dr hab. Marian Rusek

Adiunkt, Kierownik Zakładu Fizyki Technicznej, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki SGGW. Absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (1991) oraz studiów doktoranckich przy Instytucie Fizyki PAN (1996). W roku 2009 w Instytucie Fizyki PAN uzyskał habilitację z fizyki teoretycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu narzędzi e-learningowych, tworzenia oraz prowadzenia zajęć e-learningowych. W latach 2009-2013 pełnił funkcję zastępcy kierownika do spraw merytorycznych w projekcie PO KL pt. “Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”.

Często zadawane pytania

Jakie wątki tematyczne i tematy zajęć obejmuje ten kurs?

Kurs składa się z czterech lekcji:

  1. Wielcy rewolucjoniści nauki
  2. Polscy badacze i ich odkrycia
  3. Nauka w mediach
  4. Nauka w komputerze

Jaki jest cel kształcenia na tym kursie?

Ogólnym celem kształcenia jest rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów.

Jakie treści nauczania są przekazywane na tym kursie?

Treści nauczania obejmują prezentację różnych dyscyplin naukowych pod kątem specyfiki stosowanych metod badawczych i roli, jaką odgrywają w wyjaśnianiu świata.

  1. Numer kursu

    PRZYRODA1
  2. Początek zajęć

    16.02.2016